HermesSQL – funkcjonalność – księga handlowa

hsql_kh_01

Księga handlowa

Księga handlowa to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o rachunkowości.
Zapewnia wysoki poziom wsparcia procesów księgowych w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w tym również w firmach prowadzących księgowość wielowalutową. Silnie rozwinięta sprawozdawczość pozwala w dowolnym momencie uzyskać szybką ocenę sytuacji finansowej firmy.
hsql_kh_01
Pełna integracja wszystkich modułów systemu humansoft HermesSQL, w tym również modułu księgowego pozwala pracować na jednej bazie danych wspólnej dla całego programu. Dzięki temu możliwa jest całkowita automatyzacja procesów księgowań, a także wykluczenie typowych błędów powstających podczas ręcznego przetwarzania danych, lub w wyniku stosowania autonomicznych nie zintegrowanych aplikacji.
„Księga handlowa” bazuje na dokumentach zarejestrowanych w pozostałych modułach programu, w tym głównie w części handlowo-magazynowej, w której tworzone są dokumenty sprzedaży, zakupu, dowody kasowe, bankowe, dokumenty PZ, WZ, SAD, delegacje itp. Korzysta również ze sporządzonych w modułach „Kadry i płace” oraz „Środki trwałe” listy płac oraz odpisów amortyzacyjnych.
Wyselekcjonowane dokumenty przenoszone są do modułu księgowego w dowolnym czasie i tam przetwarzane pod kątem księgowym. Zdarzenia gospodarcze nie obsługiwane standardowo przez system księgowane są przy pomocy PK.
hsql_kh_02
Program umożliwia wstępne automatyczne dekretowanie dokumentów, czyli rozpisanie ich na konta księgowe (wersja robocza końcowego księgowania). Pozwala to na symulacyjne sporządzenie wyników finansowych oraz uzyskanie dowolnych raportów uwzględniających informacje wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie zaksięgowane.
Wszelkie zestawienia księgowe tworzone są w oparciu o plan kont oraz zapisy robocze, tj. zadekretowane dokumenty.
System dostarcza typowych zestawień księgowych, takich jak:
  • Zestawienie obrotów i sald
  • Obroty wskazanego konta
  • Rachunek wyniku
  • Bilans
Ponadto umożliwia tworzenie własnych zestawień i raportów oraz generowanie deklaracji PIT 5 oraz CIT 2.
Definiowalny plan kont oparty o trzypoziomową analitykę pozwala dopasować go potrzeb każdej firmy. Na dowolnym poziomie analityki możliwe jest podpięcie pod konto właściwych kartotek, którymi mogą być: kontrahenci, pracownicy, urzędy, inne podmioty, właściciele magazyn, oddziały, wyroby, zlecenia usługowe, zlecenia produkcyjne lub centra kosztowe.
Zastosowanie centr kosztowych umożliwia szczegółowe śledzenie kosztów wg miejsc ich powstania bez konieczności prowadzenia kont zespołu „5”.
Czynności powtarzalne w module, takie jak księgowanie dokumentów mogą zostać w pełni zautomatyzowane. System umożliwia zdefiniowanie schematów księgowych i podpięcie ich do odpowiednich rejestrów. Uruchomienie procesów księgowych powoduje automatyczne zadekretowanie wszystkich wskazanych do księgowania dokumentów skontrolowanych uprzednio przez system pod względem rachunkowym i bilansowym.
Automatyzacji podlega również przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny oraz księgowanie wyliczonych przez system różnic kursowych w przypadku prowadzenia księgowań walutowych.
Okres obrachunkowy w programie jest definiowalny i nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. System zezwala na prowadzenie nieograniczonej ilości jednocześnie otwartych okresów, co pozwala wprowadzić Bilans Otwarcia w dowolnym momencie okresu obrachunkowego.
Obszar finansowy, który współpracuje ściśle z modułem księgowym znajduje się w części handlowo-magazynowej programu humansoft HermesSQL. Oprócz ewidencji zdarzeń gospodarczych prowadzone są tam rozrachunki m.in. z klientami, pracownikami, urzędami, właścicielami i innymi podmiotami. Ponadto sporządza się tam: polecenia przelewu, noty odsetkowe, wezwania do zapłat, potwierdzenia sald itp.
System humansoft HermesSQL zabezpiecza dane księgowe kilkoma mechanizmami, do których należy: ochrona hasłem, rozbudowany system uprawnień, pozwalający blokować poszczególnym operatorom dostęp do określonych opcji programu oraz nieodwracalność niektórych operacji księgowych (księgowanie dokumentów i zamykania okresów są operacjami nieodwracalnymi). Ponadto zastosowana w systemie technologia klient-serwer gwarantuje wysoką odporność baz danych na wszelkie awarie sprzętu, systemu operacyjnego, zasilania czy wpływu czynnika ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *