HermesSQL – obszary zarządzania – finanse i księgowość

Finanse i Księgowość

humansoft HermesSQL jest zintegrowanym rozwiązaniem, które pracuje w oparciu o jedną bazę danych. Dzięki temu każda informacja wprowadzona w innym obszarze (np. do aplikacji odpowiedzialnej za logistykę, zakupy) jest skorelowana z danymi finansowymi i księgowymi. Pracownicy nie muszą więc wprowadzać informacji ręcznie i wielokrotnie.
Wszystkie procesy (m.in. generowanie i weryfikacja rozrachunków, not odsetkowych, czy raportów za dowolny okres) są całkowicie zautomatyzowane. Dotyczy to także importowania wyciągów bankowych zarejestrowanych w PLN i innych walutach. Różnice kursowe są automatycznie przeliczane, a raporty dostosowane zarówno do polskich, jak i zagranicznych (korporacyjnych) systemów prawnych i podatkowych.
W firmie, działającej w oparciu o polskie ustawodawstwo, humansoft HermesSQL wspomaga zarządzanie rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym (wszystkie deklaracje podatkowe PIT i CIT) i Głównym Urzędem Statystycznym (DG1, Z03, Z06). humansoft HermesSQL również automatycznie generuje wydruki Rp7 oraz załącznik do Rp7, stan zatrudnienia do PFRON, zestawienie ubezpieczenie i obniżonych składek na ubezpieczenia dla NFZ, karty zasiłkowe czy zastępcze asygnaty zasiłkowe.
Równie szerokie wsparcie humansoft HermesSQL daje pracownikom księgowości. Integralną częścią rozwiązania jest moduł zarządzający książką przychodów i rozchodów. Integracja z pozostałymi aplikacji humansoft HermesSQL umożliwia automatyczne przenoszenie do modułu wszystkich dokumentów, które zostały wygenerowane np. w dziale kadr i płac czy obszarze zarządzającym środkami trwałymi.
Wysoka elastyczność modułu odpowiedzialnego za książkę przychodów i rozchodów umożliwia swobodne definiowanie zestawień, dzięki czemu koszty firmy mogą być rozpatrywane z wielu perspektyw. Moduł ten może być uzupełniony o aplikację, wspomagającą zarządzanie pełną księgowością (w tym księgowością wielowalutową).
Aplikacja ta symuluje sporządzanie wyników finansowych oraz generuje raporty w oparciu o jeszcze nie zaksięgowane dane, ponadto pozwala na swobodne zestawianie obrotów i sald, bilansów płatniczych czy rachunków zysków i strat
humansoft HermesSQL wspomaga także zarządzanie środkami trwałymi oraz kadrami i płacami. Moduł, odpowiedzialny za pierwszy obszar ewidencjonuje m.in. zużycie narzędzi pracy, historię umorzeń, zmian wartości i przeszacowań, prowadzi także amortyzację bilansową i podatkową. Wszystkie koszty amortyzacji są automatycznie uwzględniane w aplikacji odpowiedzialnej za zarządzanie księgowością.
Moduł wspomagający dział kadr i płac rejestruje m.in. zdarzenia i historie pracowników (np. przebyte choroby, nieobecności, niewykorzystane urlopy, czas pracy), generuje miesięczne i roczne deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe i podatkowe, listy płac, karty wynagrodzeń, zaświadczenia o zarobkach czy informacje o zatrudnieniu.
Dodatkowym wsparciem dla finansów i księgowości mogą być przekrojowe wyniki analiz. System QlikView (Business Intelligence in-memory) po uwzględnieniu danych z różnych źródeł może kontrolować i prognozować nie tylko operacje (wyniki) finansowe, ale też uefektywnić politykę zatrudnienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.