HermesSQL – funkcjonalność – środki trwałe

hsql_srodki_trwale

Środki trwałe

Środki trwałe to moduł systemu humansoft HermesSQL, który pozwala zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Dostarcza również wiedzy na temat kosztów amortyzacji i umożliwia wycenę majątku firmy.
hsql_srodki_trwale
Pozwala wprowadzić do ewidencji zarówno nowe jak i częściowo już zamortyzowane środki trwałe wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Pozwala także prowadzić niezależną amortyzację bilansową i podatkową wraz z automatycznym księgowaniem kosztów amortyzacji w module „Księga handlowa”.
Generowanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się z uwzględnieniem jednej z trzech dostępnych w systemie metod: liniowej, degresywnej lub jednorazowej. Możliwa jest również obsługa szczególnych przypadków amortyzacji, jak amortyzacja sezonowa czy też ulgi inwestycyjne.
Program pozwala przeprowadzić aktualizację wyceny środków trwałych oraz sporządzić symulacyjne przeszacowanie majątku trwałego metodą grupową lub szczegółową stosując dla każdego składnika majątku trwałego odrębne wskaźniki przeliczeniowe.
Dostarcza funkcji umożliwiających umarzanie środków trwałych w trybie miesięcznym z uwzględnieniem wprowadzonych wcześniej dowodów transakcyjnych.
Pozwala opracować plan amortyzacyjny na aktualny rok obrachunkowy określając kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych w rozbiciu na poszczególne miesiące dla wszystkich środków trwałych. Jest on podstawą do przeprowadzenia analizy planowanych odpisów amortyzacyjnych w ciągu bieżącego roku.
Program udostępnia różnorodne wydruki i zestawienia niezbędne w księgowości, takie jak: wydruk tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, karty środka trwałego, jego historii, ewidencji miejsc użytkowania środka itp.
Pozwala również przeprowadzać inwentaryzację składników majątkowych, której dokonuje się w części handlowo-magazynowej systemu humansoft HermesSQL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *